הסכם לעבודות שיפוצים / בנייה – לדוגמא בלבד

חוזה מול קבלן שיפוצים

שנערך ונחתם ביום ____________________
בין:        _________ ת.ז. __________
להלן: "המזמין"
מצד אחד
לבין:      ________ ת.ז./ח.פ. __________
מרח' _____________________
להלן: "הקבלן"
מצד שני
הואיל:והמזמין הינו הבעלים והמחזיק בבית הנמצא ברח' ____________________ (להלן: "הבית").
והואיל:והמזמין מעוניין לבצע שיפוצים בבית.
והואיל:והמזמין מעוניין להזמין אצל הקבלן את עבודות השיפוץ בבית (להלן: "עבודות השיפוץ").
והואיל:    והקבלן,מעוניין לבצע את עבודות השיפוץ עבור המזמין בתנאים המפורטים בהסכם זה.
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2.הגדרות
א."הקבלן"- לרבות עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל פועל ו/או עובד עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודה.
ב."העבודה"- כל העבודות הכרוכות בשיפוץ הבית עד לסיום השיפוץ בהתאם לנספח ובהתאם להסכם זה.
ג."פיקוח"- פיקוח של המהנדס ו/או האדריכל שימונה ע"י המזמין לצורך כך.המזמיןרשאי להחליף ו/או להוסיף אתמהנדס ו/או אדריכל כרצונו.
3.הקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.
4.הקבלן מאשר כי ראה ובחן את הבית והסכם זה וכי הוא מתחייב לבצע העבודהבהתאםלנספח,להוראותהפיקוחולהסכםזהולשביעות רצונו שלהמזמין,וזאת במיומנות מקצועית תוך שימושבאביזרים, בציוד ובחומרים תקניים ובהתאם לפרק הכללי של המפרט.
5.בכפוף לס' 4 לעיל, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה לפי דרישת ו/או הוראות הפיקוח העליון והפיקוח הצמוד.
6.הצדדים מצהירים ומאשרים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין בזכות הפיקוח הנ"ל משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הקבלן למזמין,אלא אמצעילהבטיחכי הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להסכם ובשום מקרה לא יראה ולא יחשב הקבלן כעובד המזמין.
7.הקבל מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרדהעבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוטבכל אמצעיהזהירות והבטיחותהדרושים והמקובלים בביצוע העבודה במגרש ובקרבתם.
8.עבודות הקבלן
הקבלן מתחייב לבצע את עבודות השיפוץ בהתאם לנספח ולהסכם זה אך מוסכם במפורש כי:
א) כל הכלים וחומרי הבנייה אשר יידרשו לעבודות השיפוץ עפ"י התוכניות יקנוויסופקו לביתעל ידי הקבלן ועל חשבונו כאשר מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.
ב) מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים שכלים סניטרים ומרצפות הדרושים לעבודות השיפוץ ירכשו על חשבונו של הקבלן.
ג) כל החומרים, הציוד, האמצעים והפועלים הדרושים לביצוע העבודה כגון:חוטי קשירה,מסמרים,קרשים,רגליים,מערבל בטון, גשרים,חול,מלט,סיד וכיו"ב,יסופקועל ידי הקבלן ועל חשבונו, לרבות הובלתם לאתר הבנייה.
9.תקופת העבודה ומשכה
א) הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתוך ___ יום מהיום שיומצאו היתריהבניה מהרשותהמקומית ולסיימה עד ולא יאוחר מתום ___ יום מיום תחילת העבודה.
חל עיכוב בנסיבות התלויות במזמין יידחה יום סיום העבודה לתקופה מקבילה.
ב) הקבלן מתחייב לעבוד מיום תחילת העבודה, בכל ימי העבודה המקובליםבישראללהוציאחגי ישראל, ולבצעהבשקידה ובקצב התקדמות ראוי ובכפוף לתקופת העבודה המפורטת בס"ק א) לעיל.
10.נוהלי עבודה
א) הקבלן או מנהל עבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר הבנייה בשעות העבודה המקובלות.
ב) העתק מהסכם זה על נספחיו ולרבות התוכניות יוחזקו דרך קבע באתרהבנייה, ביןהשארלשימושם ועיונםשל הפיקוחהצמוד והפיקוח העליון בשעות העבודה באתר.
11.פיקוח
מבלי לגרוע ובנוסף לאמור בס' 4 לעיל, מתחייב הקבלן כדלקמן בפרק זה.
12.המזמין ו/או המפקח זכאים לדרוש בכל עת בדיקת טיב וסוג החומרים ו/או האביזרים ו/אוהעבודה והקבלןמתחייב לבצעאת הבדיקה מיד עם קבלת הדרישה ולסלק ו/או לתקן ו/או להחליף כל חומר ו/או אביזר ו/או לבצע את העבודה מחדש,כפי שיידרש על ידי המפקחים,הכול על חשבונו של הקבלן בלבד.
13.התמורה הנקובה להלן אינה כוללת את הוצאות הבדיקות אשר ידרשו בנספח או שידרשו על ידי המפקח, כאמור לעיל.הבדיקות תערכנה ככל שהדבר ניתןבמכון התקנים הישראלי והמזמין ישא בהוצאות הבדיקה.
גילתה הבדיקה פגם בביצוע העבודה ו/או באיכות החומרים הנובע ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן, יישא הקבלן בהוצאות הבדיקה.
14.שינויים בעבודה
א) המזמין יהא רשאי להוסיף או להפחית מעבודות הקבלן על פי הסכם זה.
ב) ההוראות בדבר השינוי יעשו באמצעות הפיקוח אשר ידאג שההוראות לשינוי יעשו במסמך בכתב ויימסרו לקבלן.
ג) בחר המזמין לנצל את ברירתו כאמור בס"ק א), יחויב המזמין או יזוכה בהתאמה בסכום הראוי על בסיס התמורה בהסכם זה,ובכפוף לס' 24 להסכם.
15.אחריות לטיב העבודה
א) הקבלן יהא אחראי לבצע על חשבונו תיקון של כל פגם או אי התאמה אשריתהווה בתקופת הבדק,וכן יישא בכל נזק אשר הוסב ישירות מתוך קיומו של הפגם או אי ההתאמה.
ב) האמור בס"ק א) מותנה בכך, כי התהוות הפגם, אי ההתאמה וכנגזרת הנזקנובעים יהיו מעבודה גרועה של הקבלן ו/או מתוך שימוש בחומרים גרועים ו/או מתוך הפרת ההסכם על נספחיו.
ג) בתום תקופת הבדק ולפי דו"ח שיגישו המפקחים או מי מהם לעת הזו לקבלן, יבצע הקבלן את התיקונים הראויים תוך .. יום מיום המצאת הדו"ח.
ד) במקרה של התהוות ליקוי ו/או אי התאמה תוך תקופת הבדק, יבצע הקבלן את התיקון מוקדם ובסמוך ככל האפשר לפניית המזמין ו/או המפקחים.
ה) אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן בגין כל ליקוי ו/או איהתאמות שיתגלולאחר תקופות הבדק והנובעים מרשלנות הקבלן בביצועהעבודה ו/או משימוש בחומרים גרועים ו/או מתוך הפרת ההסכם על נספחיו.
ו) "תקופת הבדק" תקופה בת ___ חודשים גרגוריאניים שתחילתם ביום סיום העבודה.
16.אחריות הקבלן לנזק
א) הקבלן יהא אחראי יחידי כלפי המזמין לכל נזק אשר יתהווה תוך כדי ביצועהשלהעבודהלגופוו/אולרכושו של צד ג' כלשהו, לרבות המזמין ו/או עובדי הקבלן ו/או העובדים עבורו ו/או מטעמו והוא משחרר בזה את המזמין מכל אחריות ו/אומכל חובה לפי כל דין בקשר לתאונה,חבלהאונזק שיגרמו כנ"ל, ובלבד שהאמור לעיל נבע ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.
ב) בכל מקרה בו יחויב המזמין בגין פעולה או מחדל ו/או נזק האמור בס"ק א) לעיל, מתחייבהקבלןלשפותו במלוא הסכום אשר ייקבעבפסקדיןסופישל ביתמשפט ובלבדשהמזמין הודיע לקבלן על תביעת הניזוק מיד עם הגשתה.
17.תמורה
תמורת עבודות הקבלן כמפורט בנספח "א" להסכם זה ישלם המזמין לקבלן סךשל __________ ש"ח( ______________________________ ש"ח) (להלן: "התמורה") בכפוף לתנאים ולסייגים הבאים:
א) מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים כי התמורה חושבה על בסיס העבודה כמפורט בנספח "א" להסכם זה והמחיר אשר נקבע בנספח "א".
ב) התמורה תישא הפרשי הצמדה בהתאם להפרשים במדד מחירי תשומת הבנייה עלפי המדדהידוע בעת החתימה על הסכם זה והמדד אשר יהיה ידוע בעת מועד התשלום בפועל.
ג) התמורה תשולם במועדים ובאופן הבא:
1. עם תחילת ביצוע עבודות השיפוץ ישולם לקבלן הסך של __________ ש"ח ( __________ ).
2. לאחר שהקבלן ישלים את החלק היחסי של עבודות השיפוץ המתאים לסכוםאשר שולם לו בס"ק ג(1)תשולם לו היתרה לפי התקדמותובעבודהבאותויחסהמתייחסלעבודהשבוצעה ולמחירים על פי המפרט.
3. יתרת התשלום תשולם בכל שלב לאחר אישור של המפקח שהעבודות בוצעו.
18.התמורה הינה סופית וכוללת מע"מ.
19.המזמין יהא אחראי שלא יבוצעו עבודות שלא קשורות בעבודות ושיפוצים ואשר יעכבו או יפריעו לעבודות הקבלן.
20.המזמין יהיה אחראי להיתרי בניה, וזאת באם ידרשו היתרי בניה.
21.ביול הסכם זה יחול על המזמין.
22.כתובות הצדדים יהיו כמופיעות בראש ההסכם.
23.כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו, בדואר רשום תחשב כמתקבלת כעבור 5 ימים מתאריך המשלוח.

24.בכל מקום שתהא סתירה בין הסכם זה ולבין הנספח,יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חתימת המזמין:___________________.            חתימת הקבלן:___________________________.